REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem http://lollipop.shop.pl/

Sklep internetowy LOLLIPOP.SHOP.PL, dostępny pod adresem internetowym http://lollipop.shop.pl/, prowadzony   przez Bożenę Piotrowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Workshop Bożena Piotrowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5492215096, REGON 122749060.

Sprzedającym jest firma WORKSHOP

z siedzibą w OŚWIĘCIMIU UL.ZAGRODOWA 9/9,  32-600

zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@lollipop.shop.pl

- korzystając z formularza kontaktowego na stronie sklepu

 

§ 1 Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca ze Sklepem Internetowym umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdyż z treści umowy wynika, iż nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 5. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 6. Przedmiot transakcji - gotowe towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, wyprodukowane w Polsce. 

 7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana i opisana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży, wyprodukowana w Polsce. 

 8. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów, ustalona między Sklepem Internetowym a Klientem przed zakupem. 

 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 10. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 12. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lollipop.pl.

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 3. Sklep internetowy www.lollipop.shop.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 4. Złożenie zamówienia przez stronę lollipop.shop.pl jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży.

 5. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.lollipop.shop.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet. 

 7. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 8. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 9. Ceny podane przy towarach są cenami producenta i są obowiązującymi w chwili zamówienia.

 10. Sklep internetowy lollipop.shop.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz cen przesyłki znajdujących się w ofercie, wprowadzania i usuwania towarów z oferty, jak również do czasowego zamknięcia sklepu.

 11. W przypadku zakupu towaru, na który wprowadzona jest błędna cena przez obsługę sklepu bądź błąd serwera, kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie, a zamówienie zostanie anulowane.

 

§ 3 Składanie zamówień

 

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej lollipop.shop.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 4. Zamówienie zostaje złożone na produkt prezentowany na zdjęciu i opisany w charakterystyce.

 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda prawdziwe dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy (podane dane nie sa kompletne lub nieprawidłowe), Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 7. Klient w procesie zakupu towaru otrzyma fakturę, która będzie zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 8. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 9. Podanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia jest dobrowolne. 

 10. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 11. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

 12. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.

 13. "Czas realizacji zamówienia/dostarczenia produktu" podany w opisie produktu rozumiany jest jako czas liczony w dniach roboczych od momentu wpływu wpłaty na rachunek bankowy do momentu wysłania zamówienia. 

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić (nieprawidłowe lub niekompletne dan).

 2. Po nadaniu/wysłaniu produkty, niezależnie od sposobu wysyłki (Kurier Inpost lub Paczkomaty Inpost), nie ma możliwości zmiany adresu dostawy. 
 3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.

 4. Przesyłka wysyłana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

 5. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską.

 

§ 5 Płatności

 

      Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę). Płatność za zamówiony towar nastepuje przelewem na konto bankowe Sklepu.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy, na koszt Kupującego. Towar wysłany za pobraniem nie będzie przyjmowany. 

 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 5. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

 

§ 7 Procedura reklamacji

 

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. 

 2. Reklamacje powinny być złożone przez Klienta na adres siedziby Usługodawcy lub oficjalny adres mailowy sklepu: sklep@lollipop.shop.pl.

 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt.

 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową lub mailową, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu przy użyciu tych samych środków płatności i na to samo konto, z którego opłacono pierwotne zamówienie. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji. 

 6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

 7. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Workshop, 32-600 Oświęcim, ul. Zagrodowa 9/9, REGON: 122749060, NIP: 549 21 50 96.

 2. Dane osobowe Użytkowników są przez Workshop przetwarzane wyłącznie w celu ewidencji sprzedaży, realizowania zamówień oraz do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących zamówień (podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie - taką umową jest regulamin).

 3. Dane Użytkownika gromadzone przez Administratora w celach wymienionych w punkcie 2. to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, numer konta bankowego. W przypadku podmiotów gospodarczych są to dodatkowo: nazwa firmy, NIP, adres siedziby firmy. Dane przekazywane są dobrowolnie przez Użytkownika. 

 4. Dane Użytkownikow nie będą wykorzystywane w celach marketingowych, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 5. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec Workshop, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności

 6. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom/realizatorom usługi doręczenia przesyłki np. firmom kurierskim czy Poczcie Polskiej.

 7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 8. W celu usunięcia danych osobowych ze zbioru danych, Użytkownik powinien przesłać do Workshop stosowne oświadczenie w formie elektronicznej na adres sklep@lollipop.shop.pl lub na piśmie. Workshop może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec Workshop lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 9. Dane Użytkownika przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania: w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji zamówienia; w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Użytkownika– do momentu jej cofnięcia.

 10. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

  1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

  2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@lollipop.shop.pl

  3. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

 11. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

  2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

 

§ 9 Prawo autorskie

1. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie materiały związane ze Sklepem oraz konta Użytkowników należą do Usługodawcy. Zabrania się korzystania z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Sklepu do celów innych niż te ściśle określone niniejszym Regulaminem.

2. Zdjęcia, opisy produktów, wszystkie treści publikowane w Sklepie, wybór prezentowanych treści, grafika oraz kompilacje materiałów podlegają ochronie przez polskie i międzynarodowe prawo, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). Ochrona prawa własności Sklepu dotyczy także wszystkich materiałów dostarczanych Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.  Zabrania się  modyfikowania, kopiowania, dystrybucji, przekazywania, przesyłania, przedrukowywania, sublicencjonowania, tworzenia zbiorczych prac z materiałów bez zgody Usługodawcy.  Wszelkie w/w działania będą skutkowały podjęciem kroków prawnych przez Usługodawcę.

3. Użycie przez Użytkownika logo, zdjęć, opisów lub grafiki będącej własnością Usługodawcy, w jakichkolwiek dokumentach lub w jakimkolwiek celu, za wyjątkiem przypadków, o których mowa w tym Regulaminie, może nastapić wyłącznie po wyrażeniu przez Usługodawcę pisemnej zgody i uprzednim pisemnym zaakceptowaniu wzorów tychże dokumentów lub jakichkolwiek materiałów przez Usługodawcę.

§ 10 Zmiana Regulaminu

 

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).